MicroDry®

Sales Conditions

SAMENSTELLING VAN HET CONTRACT. – Een bestelling mag eerst dan als aanvaard worden aanzien wanneer zij het voorwerp uitmaakt van een schriftelijke bevestiging van onzentwege.  Elke mondelinge verbintenis zowel als elke afwijking van deze verkoopsvoorwaarden zijn slechts geldig na schriftelijke bevestiging.

 

PRIJS. – Onze materiaalprijzen zijn netto berekend exclusief BTW, af onze magazijnen.

 

OPTIE. – Onze offertes gelden voor de opgegeven duurtijd (optie) ; na deze termijn zullen zij gebonden zijn aan een separate schriftelijke bevestiging.  De notie van optie sluit niet de formule van prijsherziening uit, waarvan sprake bij paragraaf  <>.

 

PRIJSHERZIENING. – Onze prijzen worden vastgelegd rekening houdende met gekende elementen, zoals koers der grondstoffen, lonen, sociale lasten, belastingen, invoerrechten, wisselkoers, enz.., in België en in het Buitenland. Afgezien van de notie van optie, behouden wij ons het recht voor onze prijzen op om het even welke ogenblik te herzien ingevolge eventuele schommelingen van een of ander van deze elementen.

 

BETALINGSVOORWAARDEN. – Alle betalingen worden op onze bankrekening uitgevoerd volgens de vastgelegde modaliteiten bij de verkoopsbevestiging en zonder korting.

Wij aanvaarden enkel kortingen wanneer zij schriftelijk door ons werden goedgekeurd.  Elke laattijdige betaling zal, en zonder voorafgaande verwittiging, verhoogd worden met de interesten van de Nationale Bank van België verhoogd met 2% per maand.  Bovendien zullen alle herinnerings-, innings- en correspondentiekosten, enz. in rekening gebracht worden.

 

LEVERINGSTERMIJN. – De leveringstermijnen beginnen te lopen vanaf de datum van de bevestiging van de verkoop. Zij worden ter goedertrouw vastgesteld op grond van de gebruikelijke levertermijnen van toeleveranciers en de mogelijke personeelinzet.  De leveringstermijnen hebben eveneens als voorwaarde de eerbiediging van de verplichtingen van de klant, zoals storting van het voorschot, goedkeuring der plannen en definitieve technische gegevens ter beschikking stellen.  Behoudens akkoord vermeld in onze verkoopsbevestiging weigeren wij de annulatie van bestelling of de boeten voor laattijdige levering.

 

OORZAKEN TOT ONTHEFFING. – In alle gevallen van overmacht die de normale uitvoering van een verkoop kunnen verstoren, behouden wij het recht alleen om de clausules van het contract te wijzigingen.

 

AFLEVERING – VERZENDING. – De goederen worden bij het vertrek uit onze magazijnen en werkplaatsen, of uit deze van onze leveranciers, op risico van de klant of van de bestemmeling geleverd, zelfs in geval van portvrije verkoop.  De verzending geschiedt naar best vermogen zonder garantie dat dit gebeurt onder de goedkoopste voorwaarden.  Wij behouden ons het recht voor het materieel in meerdere keren te leveren en te factureren. Wanneer de koper de goederen komt afhalen verbindt hij er zich toe deze afhaling uit te voeren binnen de 8 dagen na ter beschikking stelling.  Indien de verzending of de afhaling zijn uitgesteld ingevolge om het even welke reden buiten onze wil, worden de goederen indien nodig bewaard en geconserveerd op kosten en risico van de koper.

 

VERPAKKING. – Noch de verpakkingen noch bijkomende beschermingsmaatregelen welke door ons als nodig worden geacht, zijn begrepen in de prijs van de levering.  Zij zullen tegen een zo voordelig mogelijke prijs worden aangerekend.  De verpakkingen en andere beschermingsmiddelen worden door ons enkel teruggenomen wanneer dit op voorhand werd overeengekomen.

 

PRESTATIES BIJ DE KLANT. – Iedere prestatie bij de klant (montage, proeven, depanneren, onderhoud, scholing, enz..) maakt het voorwerp uit ofwel van een forfait, ofwel van een afrekening volgens eenheidstarieven vermeld in de offerte.  Wanneer de klant beroep doet op ons personeel, wordt hierbij verondersteld dat ze kunnen werken zonder belemmering noch vertraging.  De werken worden uitgevoerd op forfaitbasis of op basis van eenheidstarieven; eventuele wachttijden en omsteltijden worden op basis van dezelfde eenheidstarieven gefactureerd.  De klant moet, buiten het normale gereedschap waarmee ons personeel uitgerust is, gratis alles ter beschikking stellen wat nodig is om de werken tot een goed einde te kunnen brengen (beweegkracht, luchtdruk, lasposten, heftoestellen, stellingen, enz…).  Zo de klant personeel ter beschikking stelt wordt dit personeel verondersteld gedekt te zijn door de verzekeringspolissen van de klant.  De klant draagt de volledige aansprakelijkheid over zijn personeel.

 

AANVAARDING – ONTVANGST. – De klant dient het materiaal in onze fabrieken te aanvaarden voor levering. Van bij de verzending wordt het materiaal geacht een voldoeninggevende kwantitatieve en kwalitatieve keuring te hebben ondergaan door de klant.  Alle kosten van honoraria, proeven of keuringen door derden of organismen vallen ten laste van de klant.  Wij houden ons het recht voor sommige proeven of demontages, welke wij als abnormaal aanzien, te weigeren.

 

STUDIES – ONTWERPEN – TEKENINGEN – BESTEKKEN. – De plannen, schema’s en ontwerpen die worden voorgelegd aan de klanten blijven onze eigendom en moeten als vertrouwelijk worden behandeld.  De technische documentatie wordt enkel ten titel van informatie overgemaakt.  Op verzoek van de klant kunnen wij hem “voor eensluidend verklaarde” documenten overmaken; kosten die hieruit voortvloeien mogen worden aangerekend aan de klant, ook indien hij voor deze werkzaamheden ons geen expliciete opdracht heeft laten geworden.

 

OVERTREDING OP DE WETGEVING INZAKE OCTROOIEN. – Zo een klant een verzoek van een octrooi voor een verwezenlijking waaraan wij hebben deelgenomen wenst in te dienen, moet hij ons hiervan per aangetekende brief verwittigen en onze uitdrukkelijke toestemming hiervoor bekomen. Iedere overtreding op de wetgeving inzake octrooien kan ons in deze nooit ten laste gelegd worden tenzij ons hiervoor een overeengekomen royalty wordt betaald.  In tegenovergesteld geval zal geen enkel verhaal uit hoofde van derden tegen ons kunnen worden ingeroepen.

 

WAARBORG. – Wij garanderen het verkochte materiaal tegen gebreken gedurende een termijn van 12 maanden, te lopen vanaf de levering.  De koper verliest zijn recht op waarborg wanneer hij gedurende deze periode het materiaal verkeerd gebruikt of zo hij hieraan wijzigingen brengt zonder ons schriftelijk akkoord.  Onze waarborg beperkt zich tot het gratis vervangen of herstellen in onze werkhuizen van de goederen welke als gebrekkig worden beschouwd en die portvrij worden teruggestuurd.  De waarborg dekt uitsluitend de eventuele vervanging van gebrekkige stukken in onze fabrieken; de prestaties buiten onze werkhuizen vallen steeds ten last van de koper. De koper mag niet weigeren zijn verplichtingen met betrekking tot de betaling te vervullen, onder voorwendsel dat de verkoper niet alle of slechts een gedeelte van zijn verplichtingen inzake waarborg heeft vervuld.  Wij aanvaarden niet tussen te komen in de rechtstreekse  of onrechtstreekse schade die zou kunnen voortvloeien uit voornoemd gebrek; wij verwerpen dan ook elke vordering dienaangaande vanwege de klant.

 

EIGENDOMSRECHT. – De eigendomsoverdracht van de geleverde goederen geschiedt op het moment dat alle betalingsverplichtingen door de klant met betrekking tot deze levering werden nagekomen; zolang dit niet gebeurd is blijven deze goederen in zijn totaliteit de uitsluitende eigendom van CHP.

 

ONTBINDING

  1. ONTBINDING VAN HET CONTRACT DOOR DE KOPER. – Ingeval de klant een van zijn verplichtingen niet vervult, behouden wij ons het recht voor het contract, of het gedeelte ervan dat nog niet werd uitgevoerd, te ontbinden zonder dat de minste gerechtelijke tussenkomst vereist is en zonder vergoeding van schade en intresten.
  2. VERNIETIGING VAN HET CONTRACT DOOR DE KOPER. – Iedere vernietiging van bestelling door de klant zal onderworpen zijn aan onze schriftelijke toestemming en tegen onze voorwaarden.

BETWISTING

Het Belgisch recht is van toepassing op alle overeenkomsten; bij betwistingen zijn enkel de rechtbanken van Antwerpen bevoegd. De taal van correspondentie is Nederlands.

 

restaties buiten onze werkhuizen vallen steeds ten last van de koper. De koper mag niet weigeren zijn verplichtingen met betrekking tot de betaling te vervullen, onder voorwendsel dat de verkoper niet alle of slechts een gedeelte van zijn verplichtingen inzake waarborg heeft vervuld.  Wij aanvaarden niet tussen te komen in de rechtstreekse  of onrechtstreekse schade die zou kunnen voortvloeien uit voornoemd gebrek; wij verwerpen dan ook elke vordering dienaangaande vanwege de klant.

 

EIGENDOMSRECHT. – De eigendomsoverdracht van de geleverde goederen geschiedt op het moment dat alle betalingsverplichtingen door de klant met betrekking tot deze levering werden nagekomen; zolang dit niet gebeurd is blijven deze goederen in zijn totaliteit de uitsluitende eigendom van CHP.

 

ONTBINDING

  1. ONTBINDING VAN HET CONTRACT DOOR DE KOPER. – Ingeval de klant een van zijn verplichtingen niet vervult, behouden wij ons het recht voor het contract, of het gedeelte ervan dat nog niet werd uitgevoerd, te ontbinden zonder dat de minste gerechtelijke tussenkomst vereist is en zonder vergoeding van schade en intresten.
  2. VERNIETIGING VAN HET CONTRACT DOOR DE KOPER. – Iedere vernietiging van bestelling door de klant zal onderworpen zijn aan onze schriftelijke toestemming en tegen onze voorwaarden.

BETWISTING

Het Belgisch recht is van toepassing op alle overeenkomsten; bij betwistingen zijn enkel de rechtbanken van Antwerpen bevoegd. De taal van correspondentie is Nederlands.