CHP nv wil inzetten op de bescherming van de persoonsgegevens volgens de richtlijnen uitgewerkt in de GDPR (General Data Protection Regulation) of de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) volgens de Europese verordening 2016/679 die geldt vanaf 25 mei 2018.

 

We zorgen goed voor uw persoonsgegevens

Eerst en vooral houdt CHP nv zich eraan om uw persoonsgegevens volgens de basisbeginselen van de verwerking te behandelen.

 • duidelijkheid
 • doelbinding
 • opslagbeperking & gegevensminimalisatie
 • juistheid
 • confidentiality integrity availability, waarbij CIA staat voor: vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid.

We verwerken uw persoonsgegevens op een bewuste manier

Uw persoonsgegevens worden enkel verwerkt wanneer dit op een rechtmatige manier gebeurt. Enerzijds kan dit na uw uitdrukkelijke toestemming.U heeft altijd het recht om deze toestemming in te trekken.

 

Anderzijds kan dit enkel wanneer het noodzakelijk is omwille van één van de volgende redenen;

 • contract uitvoeren
 • wettelijke bepaling
 • vitaal belang
 • algemeen belang
 • gerechtvaardigd belang

Doel en rechtmatigheid

CHP nv  zal enkel en alleen de noodzakelijke persoonsgegevens verwerken in het kader van het uitvoeren van een overeenkomst (vb. een aankoop, …), een gerechtvaardigd belang (vb. direct marketing, offerteaanvraag, …) of volgens de wettelijke bepalingen (vb. verwerking gegevens eigen medewerkers).

Het spreekt voor zich dat CHP nv  alle gegevens goed beveiligt. Daardoor hebben wij de nodige technische en organisatorische maatregelen genomen, CHP nv  voorziet de nodige fysieke beveiligingen, regelmatige updates van hard- en software, een afdoend wachtwoordbeheer, beveiligde internetverbindingen en gebruikt antivirusprogrammatuur om allemaal hetzelfde doel te bewerkstelligen.

 

De door CHP nv verwerkte persoonsgegevens worden niet aan derden doorgegeven, tenzij de doorgifte kadert in een uit te voeren overeenkomst (vb. rechtstreekse levering, licentie op naam, …). Deze derde moet de aan hem geleverde persoonsgegevens verwerken volgens de GDPR wetgeving (vb. niet voor eigen doeleinden gebruiken, deze gegevens afdoend beveiligen, …).

 

Omdat CHP nv u graag op de hoogte houdt, wordt op regelmatige tijdstippen een mailing uitgestuurd naar onze klanten en prospecten, dit als er een contract of een offerteaanvraag bestaat. In het kader van een offerte steunen we op het principe van het gerechtvaardigd belang. Het is echter op elk moment mogelijk om u op een eenvoudige manier uit te schrijven, zodat u deze mailings niet meer ontvangt.

Prospecten via de website kunnen aangeven of zij gemaild willen worden, door een vinkje te plaatsen bij het contactformulier op onze website.

Indien CHP nv om een andere reden uw persoonsgegevens wil verwerken, zullen wij hiervoor uw uitdrukkelijke toestemming vragen.

 

Ons visitekaartje met alle nodige informatie

CHP nv is verwerkingsverantwoordelijke voor de contactgegevens van onze eigen prospecten, klanten, leveranciers en de eigen medewerkers. Heeft u vragen voor CHP nv? Contacteer ons:

 

Verwerkingsverantwoordelijke

CHP nv

 

Maatschappelijke zetel

Doornpark 63, 9120 Beveren, België

+32 3 778 87 77

 

Verantwoordelijke GDPR

Anita Stormezand;

info@chplub.com

 

De toezichthoudende autoriteit is in ons geval GBA. Deze kunt u in desgewenst geval steeds contacteren.

Toezichthoudende autoriteit

GBA – Privacy Commissie

 

Contactgegevens

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

+32 (0)2 274 48 00

commission(at)privacycommission.be

 

CHP nv  is in sommige gevallen ook verwerker van persoonsgegevens waarvan klanten van CHP nv  de verwerkingsverantwoordelijke zijn. CHP nv  is in dat geval verwerker en voert opdrachten uit in het kader van een overeenkomst met die klant. Bent u in dat geval? Vraag verdere informatie aan de verwerkingsverantwoordelijke.

 

Wij luisteren naar uw vragen

U kunt bij CHP nv  als verwerkingsverantwoordelijke altijd terecht voor volgende zaken:

 • inzage
 • rectificatie
 • wissen
 • beperking
 • overdraagbaarheid
 • bezwaar
 • profilering weigeren

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te kijken, te laten corrigeren, te wissen, te beperken in verwerking, over te dragen naar een andere verwerkingsverantwoordelijke, bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking en automatische besluitvorming te weigeren.